§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. GREEN STONE DESIGN  realizuje sprzedaż detaliczną i hurtową kostki brukowej oraz innych materiałów budowlanych (zwanych dalej również towarem) za pośrednictwem sieci Internet na podstawie zamówień składanych w sposób, o którym mowa w regulaminie
2. Definicje:
a/ nabywca – osoba fizyczna, która nabywa materiały budowlane w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
b/ przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
3. Sprzedaż odbywa się według regulaminu. Złożenie zamówienia w jednej z form określonych w regulaminie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje nabywcę do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
4. Informacje zawarte na stronach serwisu, w szczególności materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c.
5. GREEN STONE DESIGN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa, wystąpienia innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych sklepu lub istotnej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa lub warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
6. Mimo zachowania należytej staranności GREEN STONE DESIGN zastrzega, że rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach, co wynika z ograniczeń technicznych związanych z wizualizacją towarów i ich umieszczeniem na stronie internetowej.
7. Nabywca zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie rejestrowania lub logowania się w systemie i w trakcie składania zamówienia oraz do ich bieżącej aktualizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
8. Kontakt telefoniczny/faksowy możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę.
9. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na podstawie regulaminu są: nabywca lub przedsiębiorca oraz GREEN STONE DESIGN, ul. Żarska 24, Wrocław NIP 894-195-34-52
10. Ilekroć jest mowa o rachunku bankowym GREEN STONE DESIGN rozumie się przez to rachunek bankowy:
11. SANTANDER 04 1090 2516 0000 0001 4324 9651

§2
OFERTA

1. Prezentowane kostki brukowe oraz inne materiały budowlane są fabrycznie nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową nabywcaowi przysługują roszczenia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
2. Wszystkie prezentowane ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT. Na zamawiany towar wystawiamy faktury VAT.
3. GREEN STONE DESIGN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen prezentowanych towarów. Zmiany nie dotyczą umów już zawartych. W zależności od dostępności towarów zastrzega sobie również prawo do usuwania i dodawania prezentowanych towarów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych.
4. Ceną obowiązującą nabywcę jest cena wskazana w dokumencie zawierającym potwierdzenie przyjęcia zamówienia, powiększona o koszty transportu. Koszty transportu pokrywa nabywca.
5. Do ceny zakupu doliczana jest kaucja za paletę – kaucja jest zwrotna
6. Zwrot palet odbywa się indywidulanie przez klienta , bezpośrednio do producenta.
7. W przypadku ewentualnej zmiany cen zamawianych towarów z powodu okoliczności niezależnych od sprzedającego,GREEN STONE DESIGN niezwłocznie powiadomi o tym nabywcę przed zawarciem umowy i  realizacją zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowej ceny na określony towar zamówienie nie będzie realizowane.

§3
ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, w dowolnym dniu roku, poprzez sklep internetowy. Każde zamówienie określa w szczególności asortyment, ilość, cenę, oczekiwany termin i miejsce dostawy, dane teleadresowe i formalne nabywcaa.
2. W terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia może nastąpić jego weryfikacja dokonana przez pracownika firmy GREEN STONE DESIGN telefonicznie, bądź przez odpowiedź zwrotną na e-mail, obejmująca ustalenie:
a /miejsca i terminu dostawy;
b/ warunków i kosztów transportu;
c/ formy i terminu płatności;
d/ danych koniecznych do wystawienia niezbędnych dokumentów;
e/ okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia;
f/ danych kontaktowych.
Do okresu tego nie wlicza się sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Niemożliwość kontaktu z nabywcą w okresie 24h od chwili złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia.
3. Zamówienie złożone przez nabywcaa traktowane jest jako oferta zawarcia umowy sprzedaży.
4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia, po jego potwierdzeniu, jest dokonanie przez nabywcę przedpłaty za zamówiony towar, w wybrany sposób:
a/ przelewem na rachunek bankowy;
5. Przedpłata obejmuje również koszty dostawy.
6. Czas realizacji zamówienia obejmuje okres pomiędzy dokonaniem przedpłaty przez nabywcę, a momentem wysłania towaru, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu. W razie braku danego produktu nabywca zostanie bezzwłocznie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. W takiej sytuacji nabywca podejmuje decyzję, co do dalszego toku postępowania.
7. GREEN STONE DESIGN zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji w razie nie ustalenia warunków, o których mowa w ustępie 2 lub z innej ważnej przyczyny, w tym braku towaru lub innych ograniczeń w jego dostępności.
8. Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego czasu realizacji, chyba że dostawa zostanie uzgodniona z GREEN STONE DESIGN inaczej.
9. 13. W uzasadnionych przypadkach, z ważnych powodów, GREEN STONE DESIGN może odmówić realizacji potwierdzonego zamówienia.

§4
DOSTAWY

1. Dostawy towarów realizowane są na terenie kraju, z ograniczeniami wynikającymi z zawartych umów handlowych z dostawcami towaru.
2. Dostawy realizuje GREEN STONE DESIGN za pomocą firmy transportowej na adres zamieszczony w formularzu zamówienia, w uzgodnionym terminie, za uzgodnioną cenę.
3. Koszty dostawy pokrywa nabywca, według cen określonych w cenniku transportu bądź indywidualnie wyliczonej ceny dla danego transportu. Zmiana warunków dostawy, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża nabywcę. W przypadku towarów o niestandardowych wymiarach koszt transportu będzie ustalany indywidualnie.
4. Faktura VAT zostanie  wysłana  do nabywcy w terminie do 7 dni od dnia realizacji dostawy i przesłana na adres mailowy wskazany przez Nabywcę.
5. Termin i miejsce dostawy, ustalany jest bezpośrednio z Nabywcą. Nabywca zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym przez strony, miejscu i czasie. Towar może odebrać Klient lub wskazana przez  Niego osoba. Dostawa towaru nastąpi w terminie, ustalonym pomiędzy stronami umowy.
6. Odbiór przesyłki Nabywca lub przez niego upoważniona osoba potwierdza na liście przewozowym lub dokumencie WZ. Z tą chwilą na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub szkodzenia.
7. Odbierając towar Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem Nabywca zobowiązany jest do spisania w obecności dostawcy Protokołu Szkody. Sprawdzenie towaru jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń.
8. Szczegółowe informacje dotyczące procedur reklamacyjnych znajdują się w zakładce > DOSTAWY-Reklamacje.
9. W razie opóźnienia w dostawie spowodowanego nie wywiązaniem się przez firmę transportową z umowy przewozu GREEN STONE DESIGN – o ile poweźmie taką informację – poinformuje o tym fakcie nabywcę.
10. W określonych przypadkach rozładunku towaru nabywca dokonuje we własnym zakresie.
11. W razie nieobecności nabywcy/osoby upoważnionej pod wskazanym adresem firma transportowa pozostawia informację o braku możliwości dostarczenia towaru. Nabywca obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z GREEN STONE DESIGN bądź firmą transportową. Koszty ponownej dostawy ponosi Nabywca.

§5
WARUNKI GWARANCJI, ZWROTY I REKLAMACJE

1. Wszystkie towary znajdujące się w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
2. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, nabywca ma prawo odstąpić od umowy, za zwrotem towaru bez podania przyczyn odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje nabywcy w przypadku zamówienia towaru na specjalne zamówienie, tj: wykraczającego poza standardową ofertę sklepu, przygotowanego wyłącznie dla klienta i dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb.
3. Zwracany towar zostanie przyjęty, o ile będzie odesłany w stanie niezmienionym. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony.
4. Zwrot towaru dopuszczalny jest tylko w przypadku rezygnacji z zakupu całego zamówionego towaru. Nie będą przyjmowane częściowe zwroty zamówionego towaru.
5. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać, na własny koszt, na adres wskazany przez GREEN STOE DESIGN w celu uzyskania adresu zwrotu prosimy o kontakt e-mailowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (oryginał), kserokopię faktury VAT oraz numer konta, na jaki należy zwrócić zapłatę. GREEN STONE DESIGN w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane na adres mailowy wskazany przez Nabywcę. Nabywca powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni kalendarzowych, GREEN STONE DESIGN dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Nabywcy
6. Odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru w stanie nienaruszonym ponosi nabywca. GREEN STONE DESIGN może odmówić przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy towar nosi znamiona uszkodzenia, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o wartość uszkodzeń.
7. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru od Przewoźnika, GREEN STONE DESIGN zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami przewozu towaru do i od Odbiorcy.
8. W przypadku niezgodności towaru z umową pismo określające przyczynę niezgodności oraz oczekiwania co do dalszego toku postępowania, należy odesłać na adres biurogreenstone@gmail.com Nabywcy przysługują roszczenia wynikające z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r, w szczególności nabywca ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów..
9. GREEN STONE DESIGN zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu na ustosunkowanie się do zgłoszonych żądań, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować nabywcę.
10. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu palet towarowych za które została pobrana kaucja, palety należy odesłać, na własny koszt, na adres wskazany przez GREEN STONE DESIGNW celu uzyskania adresu zwrotu prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny min 48 godz. przed przekazaniem palet Po zdaniu palet należy przesłać dokument potwierdzający ich zdania oraz dołączyć kserokopię faktury VAT oraz numer konta, na jaki należy zwrócić kaucję. Jeżeli towar spełnia wymagania (nie jest uszkodzony, pochodzi od właściwego producenta), zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do nabywca. Nabywca powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni kalendarzowych, GREEN STONE DESIGN po otrzymaniu podpisanej kopii korekty dokonuje zwrotu pieniędzy na konto nabywca.

§6
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Nabywca składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez GREEN STONE DESIGN w celu realizacji zamówienia, obejmującej nawiązanie, zmianę, rozwiązanie umowy, jej wykonanie oraz rozliczenie transakcji.
2. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez GREEN STONE DESIGN w celach marketingowych, reklamy, badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników systemu – mających na celu polepszenie jakości świadczonych usług (informowanie o nowościach i promocjach). W razie braku takiej zgody nabywcy należy o tym poinformować GREEN STONE DESIGN przy składaniu zamówienia.
3. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie od GREEN STONE DESIGN korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz tradycyjną – na adres podany w formularzu zamówienia. W razie braku takiej zgody nabywcy należy o tym poinformować GREEN STONE DESIGN przy składaniu zamówienia.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.
5. Dane osobowe użytkowników systemu są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
6. GREEN STONE DESIGN zbiera i przetwarza elektronicznie wyłącznie te informacje o użytkownikach systemu, które są niezbędne do zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamówionych materiałów.
7. GREEN STONE DESIGN zabezpieczy dane osobowe nabywcy przed dostępem stron trzecich.
8. Nabywca ma prawo wglądu do informacji o sobie i może żądać usunięcia lub korekty tych informacji w każdym momencie.
9. Nabywca wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących ( zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. GREEN STONE DESIGN oświadcza, że materiały informacyjne i dokumentacje techniczne opublikowane w serwisie zostały przygotowane z należytą starannością zawodową i są zgodne z ofertą producenta w zakresie parametrów technicznych. Publikowane informacje pochodzą z materiałów otrzymanych od producentów i innych dystrybutorów odpowiednich produktów oferowanych w serwisie.
2. GREEN STONE DESIGN nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu, ani za szkody wynikłe z wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych.

§8
PRAWA AUTORSKIE. ZNAKI TOWAROWE

1. Strona internetowa jst chroniona prawem autorskim. Wszystkie prawa do projektu i zawartości strony, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęciowych oraz ich ułożenia i sposobu prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną firmy GREEN STONE DESIGN, w szczególności przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych.
2. Korzystanie z serwisu jest dopuszczalne w zakresie w nim określonym, pod warunkiem nie naruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z GREEN STONE DESIGN
3. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie znaków towarowych, bez pisemnej zgody GREEN STONE DESIGN stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw nabywcaów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy dla GREEN STONE DESIGN sąd powszechny.